کتابچه رویدادها

مجموعه رویدادهای حامی برای شناسایی، آمایش و پایش کسب و کارهای فناور و دانش‌بنیان با هدف شتاب‌دهی و سوق‌دهی حمایت‌ دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی راه‌اندازی شده است. شاخصه‌ی حمایت‌های این رویداد با تمرکز بر توانمندسازی اقشار کمتر برخوردار پی‌ریزی شده است.